Lissesche IJsclub


De statuten van de Lissesche IJsclub

Deze statuten zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de Lissesche IJsclub op 26 november 1991 te Lisse en vastgelegd middels een notariële akte nummer 91.1069 op 19 augustus 1993.


Artikel   Omschrijving
1   Naam en zetel
2   Inrichting
3   Duur en boekjaar
4   Doel
5   Leden
6   Verplichtingen
7   Tuchtrechtspraak
8   Geldmiddelen
9   Einde lidmaatschap
10   Donateurs
11   Bestuur
12   Bestuurstaak
13   Bestuursvergadering
14   Vertegenwoordiging
15   Rekening en verantwoording
16   Algemene vergadering
17   Toegang en besluitvorming algemene vergadering
18   Bevoegdheden algemene vergadering
19   Leiding en notulering algemene vergadering
20   Algemene reglementen
21   Statuten wijziging
22   Ontbinding en vereffening
23   Slotbepaling

Artikel 1 Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam LISSESCHE IJSCLUB.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Lisse.
  Begin
Artikel 2 Inrichting
1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. Organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.
  Begin
Artikel 3 Duur en boekjaar
1. De vereniging is opgericht op 13 januari 1891 te Lisse. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 november tot en met 31 oktober daaropvolgend.
  Begin
Artikel 4 Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de ijssport in al zijn verschijningsvormen.
  Begin
Artikel 5 Leden
1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
2. In geval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgend plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen.
  Begin
Artikel 6 Verplichtingen
1. De leden zijn verplicht:
   a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in Artikel 2.1, na te leven;
   b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
   c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke in naam van de vereniging zijn aangegaan, voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging.
2. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijner opzichte uitsluiten.
3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichting worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.
  Begin
Artikel 7 Tuchtrechtspraak
1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het bestuur bevoegd om, ingeval van overtreding als bedoeld in lid 1, de volgende straffen op te leggen:
   a. berisping;
   b. tuchtrechtelijke boetes;
   c. schorsing;
   d. ontzetting (royement).
3.a. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de in het reglement tuchtrechtspraak vastgestelde maxima.
   b. Het reglement tuchtrechtspraak, als bedoeld in dit lid en in lid 4, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het reglement tuchtrechtspraak aangegeven maximum perioden. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
5.a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
   b. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
   c. Nadat het bestuur tot ontzetting (royement) heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
   d. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
  Begin
Artikel 8 Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
   a. contributie van leden;
   b. ontvangsten uit wedstrijden;
   c. andere inkomsten.
2.a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
   b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
  Begin
Artikel 9 Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
   a. door overlijden van het lid;
   b. door opzegging door het lid;
   c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging;
   d. door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 7 lid 5.
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voorzover deze door deze statuten worden gesteld, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3.a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden voor 1 mei voorafgaande aan het nieuwe boekjaar.
   b. Een opzegging in strijd met het onder "a" bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
4. Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 2 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
5. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijnen in beroep te gaan.
  Begin
Artikel 10 Donateurs
1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  Begin
Artikel 11 Bestuur
1.a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
   b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
   c. De voorzitter wordt in functie gekozen.
2.a. Tot een half uur voor aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste 10 leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
   b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
   c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder "b" gestelde om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
3.a. Ieder bestuurlid treedt 4 jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
   b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het aftreedrooster de plaats van zijn voorganger in.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt zij voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de taak van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur, schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  Begin
Artikel 12 Bestuurstaak
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de
open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
  Begin
Artikel 13 Bestuursvergadering
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
3.a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten bedoeld in lid 2, worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in de vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
   b. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
5.a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
   b. Wordt echter na het uitspreken van het onder "a" bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, deze worden, door het bestuur, op de eerst volgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris.
  Begin
Artikel 14 Vertegenwoordiging
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur van de vereniging.
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.
  Begin
Artikel 15 Rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3.a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
   b. De leden van onder "a" bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
   c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
  Begin
Artikel 16 Algemene vergadering
1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
2. De agenda van deze vergadering bevat ondermeer:
   a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
   b. Jaarverslag van de secretaris;
   c. Jaarverslag van de penningmeester;
   d. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
   e. Vaststelling van de contributies;
   f. Vaststelling van de begroting;
   g. Voorziening in vacatures;
   h. Rondvraag.
3. Voorst worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
   b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
5.a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
   b. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te overhandigen of te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dag of weekblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.
  Begin
Artikel 17 Toegang en besluitvorming algemene vergadering
1.a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.
   b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder "a" bedoelde personen.
2.a. Alleen de in lid 1 onder "a" bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
   b. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
3.a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
   b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van uitgebrachte geldige stemmen.
   c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
1. blanco zijn;
2. zijn ondertekend;
3. onleesbaar zijn;
4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
5. de naam bevatten van een persoon die geen kandidaat is;
6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
4.a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
   b. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
5.a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
   b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming
plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
7.a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
   b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder "a" bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  Begin
Artikel 18 Bevoegdheden algemene vergadering
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.
  Begin
Artikel 19 Leiding en notulering algemene vergadering
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice voorzitter als voorzitter op. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende vergadering besproken.
  Begin
Artikel 20 Algemene reglementen
1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld.
2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
  Begin
Artikel 21 Statutenwijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan het lid ter beschikking gesteld.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.
4.a. Een statutenwijziging treedt niet in werking totdat van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad en/of schriftelijk ter kennis gebracht van de leden.
   b. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
  Begin
Artikel 22 Ontbinding en vereffening
1. De vereniging wordt ontbonden door een daatoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel, zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Het bepaalde in de lid 2 van Artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
  Begin
Artikel 23 Slotbepaling
1. In alle gevallen, waarin de wet en deze statuten niet voorzien, wordt beslist door het bestuur. Indien het spoedeisende gevallen betreft beslist het dagelijks bestuur van de vereniging.
  Begin